بیانیه چشم انداز شرکت سبز آرنگ

تبدیل شدن به شرکتی با اعتبار جهانی و توجه به حفظ محیط زیست

حضور موثر در بازارهای خارجی

رهبری در بازارهای داخلی