لیلیوم :

لیلیوم از جمله گیاهان پیازدار می باشد. این گل گونه های مختلفی دارد. بیش از 5 هزار سال از کاشت لیلیوم میگذرد. پیاز این گل نسبتا بزرگ دارای فلس های زیاد و بدون غلاف است. لیلیوم در ایران با نام سوسن نیز شناخته میشود. برای کاشت این گل خاک با PH خنثی تا کمی اسیدی مناسب است. کیفیت و تعداد گل ها به پیاز، خنثی بودن خاک و تغذیه بستگی دارد.

گونه های پر طرفدار لیلیوم