گل لاله

روش های کشت لاله :

کود دهی

کوددهی مناسب برای لاله هایی که به صورت شاخه های بریده استفاده می شوند، اهمیت دارد. نیازی نیست به لاله ها مواد غذایی زیادی بدهید، خودِ پیاز ها مواد مغذی فراوانی را برای رشد اولیه گیاهان ذخیره کرده اند. کوددهی بیش از حد می تواند ارتفاع گیاه را کاهش داده و در نتیجه بر قابلیت عرضه آن به بازار تأثیر بگذارد

برای روش تولید در گلخانه و تونل بالا، کوددهی باید پس از ظهور اندام هوایی آغاز شود. هنگامی که ارتفاع اندام-های هوایی به 5 تا 5/6 سانتی متر رسید، و پس از اصلاح بستر برای فسفر و پتاسیم، کوددهی را با نسبت 2:1 نیترات کلسیم: نیترات پتاسیم انجام دهید.

برداشت لاله

زمان برداشت لاله ها هنگامی است که گلبرگ ها رنگی شده اند اما هنوز رنگِ کامل ندارند یا کاملاً باز نشده اند. هنگام برداشت، لاله ها یا بریده می شوند یا چیده می شوند.

لاله هایی که در سبد رشد کرده اند، هنگام برداشت باید ساقه هایشان بریده شوند.

لاله‌هایی که در مزرعه رشد کرده اند هنگام برداشت چیده می شوند تا طول ساقه بلندتر باشد.

اگر خاک نرم باشد، معمولاً پیاز نیز همزمان با چیدن ساقه، بالا می‌آید. هنگام چیدن لاله، ساقه را از سطح خاک بگیرید و مستقیماً به سمت بالا بکشید. ساقه باید از پیاز جدا گردد؛ بدین ترتیب طول ساقه بلندتر خواهد شد. پیاز هایی که استفاده شده اند باید پس از برداشت دور ریخته شوند.

فرایند پس از برداشت

ساقه های چیده شده را پس از برداشت باید تمیز کرد. بدین صورت که یک دسته ساقه را در یک سطل بزرگ آب فرو برده و تکان دهید تا خاک از روی آنها پاک گردد، سپس آنها را در سطل آبـــی که حاوی مواد نگهدارنده است، فـــرو ببرید. اگر لاله‌ها پس از برداشت پژمرده شدند، باید ساقه‌های خـمیده ی آنها را در آبرســـانی مجدد در سطل آب با چیزی ببندید یا به چیزی تکیه دهید. لاله ها را می توان در دستگاه خنک کننده، در آب یا به صورت خشک و تحـت دمای 5/1 تا 2 درجه سانتی گراد، تا یک هفته نگهداری نمود.