کوکوچیپس بلوکی عمدتا برای پرورش ژربرا ، آنتوریوم و ارکیده استفاده می شود. همچنین  می توان از آن به عنوان مخلوط گلدان یا مواد مالچ ستفاده کرد.